ການຖອນ MongoDB ອອກຈາກເຄື່ອງ macOS

1. ກວດສອບເບິ່ງວ່າ mongo ແລ່ນຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼືບໍ່

launchctl list | grep mongo

2. Unload ມັນອອກຈາກ LaunchAgents

launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mogodb.plist
rm -f ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mongodb.plist
launchctl remove homebrew.mxcl.mongodb

3. ຢຸດການເຮັດວຽກຂອງມັນສະ

pkill -f mongod

4. ຖອນການຕິດຕັ້ງມັນ

# ຖ້າວ່າຕິດຕັ້ງຜ່ານ brew
brew uninstall mongodb
# ຖ້າວ່າຕິດຕັ້ງເອງໃຫ້ລຶບ folder mongodb ຖິ້ມເລີຍ
rm -rf <mongodb_folder>

5. ກວດສອບວ່າມັນຍັງເຮັດວຽກບໍ່

ls -al /user/local/bin/mong*
ls -al ~/Library/LaunchAgents

6. ລຶບຖານຂໍ້ມູນມັນຖິ້ມເລີຍ

rm -rf /usr/local/var/mongodb
rm -rf /data/db

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *