ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນ

ການສ້າງເອກະລັກອາຊຽນເປັນໜຶ່ງໃນ 6 ຈຸດປະສົງຫຼັກໃນການດຳເນີນການຕາມກອບປະຊາຄົມອາຊຽນດ້ານປະຊາຄົມສັງຄົມ ແລະ ວັດທະນະທຳອາຊຽນ ( ASEAN Socio – Cultural Community: ASCC ) ນອກເໜືອຈາກການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ສິດທິການສົ່ງເສີມ

Read more
Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.