ຮອບຮູ້ອາຊຽນ

ອາຊຽນແມ່ນ ?

ອາຊຽນ ແມ່ນການລວມຕົວກັນເປັນອົງການລະຫວ່າງປະເທດລະດັບພູມິພາກຂອງປະເທດທີ່ຢູ່ໃນພູມິພາກອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍລວມຕົວກັນໃນຊື່ສະມາຄົມປະຊາຊາດແຫ່ງອາຊີຕາເວັບອອກສຽງໃຕ້ (Association of South East Asian Nations) ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ASEAN ອ່ານອອກສຽງພາສາລາວວ່າ: “ອາຊຽນ” ໂດຍມີຈຸດປະສົງໃນການຈັດຕັ້ງກຸ່ມອາຊຽນກໍເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຮ່ວມມືກັນໃນທຸກດ້ານ…

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.