ການຖອນ MongoDB ອອກຈາກເຄື່ອງ macOS

1. ກວດສອບເບິ່ງວ່າ mongo ແລ່ນຢູ່ໃນເຄື່ອງຫຼືບໍ່

launchctl list | grep mongo

2. Unload ມັນອອກຈາກ LaunchAgents

launchctl unload ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mogodb.plist
rm -f ~/Library/LaunchAgents/homebrew.mxcl.mongodb.plist
launchctl remove homebrew.mxcl.mongodb

3. ຢຸດການເຮັດວຽກຂອງມັນສະ

pkill -f mongod

4. ຖອນການຕິດຕັ້ງມັນ

# ຖ້າວ່າຕິດຕັ້ງຜ່ານ brew
brew uninstall mongodb
# ຖ້າວ່າຕິດຕັ້ງເອງໃຫ້ລຶບ folder mongodb ຖິ້ມເລີຍ
rm -rf <mongodb_folder>

5. ກວດສອບວ່າມັນຍັງເຮັດວຽກບໍ່

ls -al /user/local/bin/mong*
ls -al ~/Library/LaunchAgents

6. ລຶບຖານຂໍ້ມູນມັນຖິ້ມເລີຍ

rm -rf /usr/local/var/mongodb
rm -rf /data/db

ການຕິດຕັ້ງ OSPOS

OSPOS ແມ່ນ Web Application ທີ່ຂຽນດ້ວຍພາສາ PHP ໃຊ້ເຮັດເວັບຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປ ການຕິດຕັ້ງດັ່ງນີ້:

1. Download and unzip.
https://github.com/opensourcepos/opensourcepos/releases
ເລືອກໂຫຼດ version ຫຼ້າສຸດໂດຍໃຊ້ wget ໃນ Debian Server ຜ່ານ Command Line.

#wget https://github.com/opensourcepos/opensourcepos/releases/download/3.3.1/opensourcepos.20191214181241.3.3.1.c786d4.zip
Unzip ຟາຍທີ່ໂຫຼດມາ
#unzip ospos... -d ./ຊື່ folder

2. Create database and user.

#mysql -u root -p
[MySQL] CREATE DATABASE database_name;
[MySQL] CREATE USER 'username'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
[MySQL] GRANT ALL PRIVILEGES ON database_name.* TO 'username'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
[MySQL] FLUSH PRIVILEGES;

4. ເຂົ້າໄປແກ້ໄຂຟາຍຢູ່ folder config.

- ແກ້ໄຂຟາຍ config.php ເພື່ອເພີ່ມ encrypt key ເຂົ້າໄປເອົາຄີຢູ່ Web https://randomkeygen.com/
- ແກ້ໄຂຟາຍ database.php ເຂົ້າໄປແປງ ຊື່ຖານຂໍ້ມູນ, username, password...

5. Import ospos database.

#mysql -u username -p database_name < file.sql