ການຕິດຕັ້ງ composer ສຳລັບເຄື່ອງ macOS

ຂັ້ນຕອນການຕິດຕັ້ງ composer

  1. ເປີດ Terminal ຂຶ້ນມາ

One Reply to “ການຕິດຕັ້ງ composer ສຳລັບເຄື່ອງ macOS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *