Lao ASEAN Leasing ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

Lao ASEAN Leasing Co.,Ltd(LALCO)ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່ ແລະ SME (ເງິນກູ້ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ) ທີ່ກຳລັງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຢ່າງໄວ. ບໍລິສັດເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 120 ຄົນຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.

ບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນຈະຮັບພະນັກງານຜູ້ທີ່ມີຄວາມສາມາດມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກພັດທະນາຕົວເອງ ພ້ອມກັບການເຕີບໂຕຂອງບໍລິສັດເປັນຫຼັກ ໂດຍບໍ່ອີງໃສ່ ເພດ, ໄວອາຍຸ ແລະ ລະດັບການສຶກສາໃດໆ.

ເງື່ອນໄຂ ແລະ ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຂອງການສະໝັກ

1 ທຸລະກິດ SME

(ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການ)

ເນື້ອໃນຂອງວຽກຮັບສະໝັກພະນັກງານ ດ້ານການໃຫ້ສີນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).

ຮັບສະໝັກ 4 ຕໍ່າແໜງ: ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າທີມງານ, ຮອງຫົວໜ້າທີມງານ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການໃຫ້ບໍລິການ ເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນ ທະນາຄານ ແລະ ສະຖາບັນການເງີນ ມາກ່ອນ

ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

①   ຫົວໜ້າພະແນກ:ເງີນເດືອນ 1,050 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

②   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ:ເງີນເດືອນ 750 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

③   ຫົວໜ້າທີມງານ:ເງີນເດືອນ 550 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

④   ຮອງຫົວໜ້າທີມງານ.:ເງີນເດືອນ 450 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

※ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເງີນເດືອນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານໃນແຕ່ລະເດືອນ

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຍີປຸ່ນດີ ຈະໄດ້ເງີນເດືອນຢ່າງຕໍ່າ 850$ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງລະບົບສິນເຊື່ອກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເຊັ່ນກັນ.

2 ທຸລະກິດ SME

(ຜູ້ທີ່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ໃໝ່)

ເນື້ອໃນຂອງວຽກ

ເນື້ອໃນຂອງວຽກຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວຽກທາງດ້ານສີນເຊື່ອ SME(ທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ).

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບ

ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

ເງີນເດືອນ 350 $ (ລວມທັງຄ່າເດີນທາງ)

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຍີປຸ່ນດີ ຈະໄດ້ຮັບເງີນເດືອນຢ່າງຕໍ່າ 850$ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງລະບົບສິນເຊື່ອມາກ່ອນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເຊັ່ນກັນ.

3 ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກ ເນື້ອໃນຂອງວຽກບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ເລີ່ມບໍລິການການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກແຕ່ເດືອນ 5ປີນີ້ເປັນຕົ້ນມາ. ຊຶ່ງມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນໃຫ້ເປັນ ບໍລິສັດ ທີ່ໃຫ້ການບໍລິການທາງດ້ານສິນເຊື່ອ ລົດຈັກ ອັນດັບ 1 ໃນປະເທດລາວ.

ສະນັ້ນຈິ່ງຕ້ອງການຮັບສະມັກພະນັກງານເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກເພື່ອເປັນການລິເລີ່ມ.

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດຈັກໃນບໍລິສັດເຊົ່າສິນເຊື່ອ ແລະ ທະນາຄານ ມາກ່ອນ

ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

①   ຜູ້ຈັດການຍ່ອຍ: ເງີນເດືອນ 500$ ຂື້ນໄປ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

②   ຜູ້ຊ່ວຍ:ເງີນເດືອນ 300$(ລວມຄ່າເດີນທາງ)

※ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເງີນເດືອນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານໃນແຕ່ລະເດືອນ

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງສິນເຊື່ອລົດຈັກມາກ່ອນກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

4 ເຊົ່າສິນເຊື່ອລົດໃຫຍ່ ເນື້ອໃນຂອງວຽກຮັບສະໝັກພະນັກງານການໃຫ້ບໍລິການເຊົ່າສີນເຊື່ອລົດໃຫຍ່

ຮັບສະໝັກ 5 ຕໍ່າແໜງ: ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ຫົວໜ້າທີມງານ, ຮອງຫົວໜ້າທີມງານ ແລະ ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່

ເງື່ອນໄຂໃນການສະໝັກ

ຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າສິນເຊື່ອໃນ ທະນາຄານ ແລະ ກ່ຽວກັບສະຖາບັນການເງີນອື່ນ ໆ ມາກ່ອນ ຫຼືວ່າ ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່ ຫຼື ຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະຈົບ

ການໄດ້ຮັບການປະຕິບັດ

①   ຫົວໜ້າພະແນກ:ເງີນເດືອນ 1,500 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

②   ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ:ເງີນເດືອນ 750 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

③   ຫົວໜ້າທີມງານ:ເງີນເດືອນ 550 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

④   ຮອງຫົວໜ້າທີມງານ.:ເງີນເດືອນ 450 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

⑤   ຜູ້ທີ່່ຫາກໍ່ຮຽນຈົບໃໝ່:ເງີນເດືອນ 350 $ (ລວມຄ່າເດີນທາງ)

※ຈະໄດ້ຮັບການເພີ່ມເງີນເດືອນທີ່ເປັນແຮງຈູງໃຈໃນການເຮັດວຽກໂດຍອີງໃສ່ຜົນງານໃນແຕ່ລະເດືອນ

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ໄດ້ພາສາຍີປຸ່ນດີ ຈະໄດ້ເງີນເດືອນຢ່າງຕໍ່າ 850$ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

※ສຳຫຼັບຜູ້ທີ່ມີປະສົບການໃນການທວງໜີ້້ຂອງລະບົບສິນເຊື່ອກໍ່ຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.ເຊັ່ນກັນ.

ຕິດຕໍ່: 020 5541 1455

E-Mail: [email protected]

ເອກະສານທີ່ຕ້ອງປະກອບ:

–    ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້ສະບັບພາສາອັງກິດ ຫຼື ພາສາລາວ
–    ໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ
–    ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)
loading...

2 thoughts on “Lao ASEAN Leasing ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

  1. ບໍລິສັດ ນີ້ເປັນບໍລິສັດທີ່ມີນະໂຍບາຍສູງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ຖ້າເປັນໄປໄດ້ຂ້າພະເຈົ້າຈະດໍາເນີນທຸລະກິດກັບບໍລິສັດ ເພື່ອການປ່ວຍສິນເຊື້ອໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນມີຕົ້ນທຶນໄປພັດທະນາສ້າງທູລະກິດຂະໜາດນ້ອຍເປັນຂອງຕົ້ນເອງ.

ຕອບກັບ

ເມວຂອງທ່ານຈະບໍ່ຖືກເຜີຍແຜ່ໃຫ້ໃຜຮູ້ ບ່ອນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນຖືກຫມາຍໄວ້ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

ຫມວດຫມູ່

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.